<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
folliculin  
[fə'likjulin]
danh từ
  • (sinh học) foliculin
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt