<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
follicule  
danh từ giống đực
  • (giải phẫu) túi, nang
nang răng
  • (thực vật học) quả mõ, quả đại
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt