<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
folliculated  
[fə'likjuleitid]
Cách viết khác : follicular [fə'likjulə]
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt