<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
follicular  
[fə'likjulə]
Cách viết khác : folliculated [fə'likjuleitid]
tính từ
  • (giải phẫu) có nang
  • (thực vật học) có quả đại
  • (động vật học) như cái kén
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt