<
Trang chủ » Tra từ
follicle  
['fɔlikl]
danh từ
  • (giải phẫu) nang
  • (thực vật học) quả đại
  • (động vật học) cái kén
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt