<
Trang chủ » Tra từ
foin  
[fɔin]
nội động từ
  • (từ cổ, nghĩa cổ) đâm với một vũ khí nhọn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt