<
Trang chủ » Tra từ
fluctuant  
['flʌktjuənt]
tính từ
  • ba động; lên xuống thất thường
  • thay đổi chỗ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt