<
Trang chủ » Tra từ
floor  
[flɔ:]
danh từ
 • sàn (nhà, cầu...)
 • tầng (nhà)
 • đáy
đáy đại dương
 • phòng họp (quốc hội)
 • quyền phát biểu ý kiến (ở hội nghị))
để cho ai phát biểu ý kiến
phát biểu ý kiến
giành quyền phát biểu, chiếm diễn đàn
 • giá thấp nhất
   • vào đảng phái khác
   • tham gia đảng phái từ ngày đầu thành lập
   • hạ ai đo ván
ngoại động từ
 • làm sàn, lát sàn
lát sàn bằng ván gỗ thông
 • đánh (ai) ngã, cho (ai) đo ván
 • làm rối trí, làm bối rối
câu hỏi làm anh ta rối trí không trả lời được
 • bảo (học sinh không thuộc bài) ngồi xuống
 • vượt qua một cách thắng lợi
làm được bài thi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt