<
Trang chủ » Tra từ
flexible  
['fleksəbl]
Cách viết khác : flexile ['fleksil]
tính từ
  • dẻo, mềm dẻo, dễ uốn
  • dễ sai khiến, dễ thuyết phục, dễ uốn nắn
  • linh động, linh hoạt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt