<
Trang chủ » Tra từ
flat  
[flæt]
danh từ
 • dãy phòng (ở một tầng trong một nhà khối)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) căn phòng, căn buồng
 • (hàng hải) ngăn, gian
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) tầng
 • mặt phẳng
 • miền đất phẳng
 • lòng (sông, bàn tay...)
lòng bàn tay
 • miền đất thấp, miền đầm lầy
 • thuyền đáy bằng
 • rổ nông, hộp nông
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (ngành đường sắt) toa trần ( (cũng) flat-car )
 • (sân khấu) phần phông đã đóng khung
 • (âm nhạc) dấu giáng
 • ( số nhiều) giày đế bằng
 • (từ lóng) kẻ lừa bịp
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lốp bẹp, lốp xì hơi
   • chắp vá lại thành một mảnh; giữ cho vẻ trước sau như một
tính từ
 • bằng phẳng, bẹt, tẹt
mái bằng
mũi tẹt
 • nhẵn
 • cùng, đồng (màu)
 • nông
đĩa nông
 • hoàn toàn, thẳng, thẳng thừng, dứt khoát
điều hoàn toàn vô nghĩa
sự từ chối dứt khoát
dứt khoát là như vậy!
 • nhạt, tẻ nhạt, vô duyên; hả (rượu...)
câu đùa vô duyên
bia nhạt
 • ế ẩm
chợ búa ế ẩm
 • không thay đổi, không lên xuống, đứng im (giá cả...)
 • bẹp, xì hơi (lốp xe)
 • bải hoải, buồn nản
 • (thông tục) không một xu dính túi, kiết xác
 • (âm nhạc) giáng
   • nhạt nhẽo, vô vị
phó từ
 • bằng, phẳng, bẹt
 • sóng sượt, sóng soài
ngã sóng soài
nằm sóng soài
 • thất bại
thất bại thảm hại, thất bại ê chề
 • hoàn toàn; thẳng, thẳng thừng, dứt khoát
hoàn toàn làm trái với mệnh lệnh
nói thẳng với ai rằng
 • đúng
gõ đúng ba trăm chữ trong mười phút
 • (âm nhạc) theo dấu giáng
ngoại động từ
 • làm bẹt, dát mỏng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt