<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
flèche  
danh từ giống cái
 • mũi tên
bắn mũi tên
được trang trí bằng những hình mũi tên vàng
theo hướng mũi tên
bắn tên
mũi tên có tẩm độc
 • (kiến trúc) chóp tháp
 • càng xe; bắp cày cần trục
 • độ cao (của vòm cuốn, của đường đạn)
 • (cơ khí, cơ học) độ võng
 • miếng mỡ lá (lợn)
   • ngựa thắng nối đuôi nhau
   • (có) hình mũi tên
   • dùng mọi thủ đoạn
   • phóng rất nhanh (nhanh (như) tên bắn)
   • (thực vật học) cây rau mát
   • lên thẳng; tăng nhanh
máy bay lên thẳng
giá tăng nhanh
   • hết phương kế
   • là người đi tiên phong, ở vào hàng đầu (của nhóm)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt