<
Trang chủ » Tra từ
fit  
[fit]
danh từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đoạn thơ ( (cũng) fytte )
 • cơn (đau)
cơn ho
sự cười rộ lên
 • sự ngất đi, sự xỉu
ngất đi
 • đợt
một đợt gắng sức
 • hứng
tuỳ hứng
   • đánh thắng ai một cách dễ dàng
   • không đều, thất thường, từng đợt một
   • làm ai ngạc nhiên
   • xúc phạm đến ai
   • thích hợp với thực tế
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nổi cơn tam bành, điên tiết lên
danh từ
 • sự làm cho vừa, sự điều chỉnh cho vừa
 • kiểu cắt (quần áo) cho vừa vặn
 • cái vừa vặn
vừa như in
không vừa
tính từ
 • dùng được; thích hợp, vừa hơn; xứng đáng
không đủ khả năng làm việc đó
thời gian và địa điểm thích hợp cho cuộc họp
 • đúng, phải
xử tệ với bạn là không đúng
 • sẵn sàng; đến lúc phải
tiếp tục nói cho đến lúc cần phải nghỉ
 • mạnh khoẻ, sung sức
thấy khoẻ
trông khoẻ
khoẻ như vâm; rất sung sức
 • bực đến nỗi; hoang mang đến nỗi (có thể làm điều gì không suy nghĩ); mệt đến nỗi (có thể ngã lăn ra)
 • (thông tục) (dùng (như) phó từ) đến nỗi
cười đến vỡ bụng
   • không sánh nổi với ai, không đáng xách dép cho ai
   • có tịch nên nhúc nhích, có tật nên giật mình
ngoại động từ
 • hợp, vừa
tôi mắc cái áo này không vừa
 • làm cho hợp, làm cho vừa
chuẩn bị sẵn sàng làm nhiệm vụ; làm cho mình đáp ứng với nhiệm vụ
 • lắp
lắp một nan hoa
nội động từ
 • vừa hợp
quần áo của anh mặc rất vừa
 • thích hợp, phù hợp, ăn khớp
kế hoạch của nó không ăn khớp với kế hoạch của anh
   • ăn khớp; khớp với
   • làm cho khớp với
   • mặc thử (quần áo)
mặc thử cái áo choàng
   • trang bị
   • sửa sang cho có tiện nghi (nhà ở)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt