<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
firth  
[fə:θ]
Cách viết khác : frith [friθ]
danh từ
  • vịnh hẹp
  • cửa sông
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt