<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
first-year student  
first-year student
first-year student (n)
fresher (informal), first year, student, undergraduate, novice
antonym: finalist


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt