<
Trang chủ » Tra từ
first  
[fə:st]
tính từ
 • thứ nhất
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Đệ nhất thế chiến
 • đầu tiên; quan trọng nhất; cơ bản
nguyên tắc cơ bản
   • trực tiếp
   • từ ban đầu, từ cái nhìn ban đầu
tình yêu từ buổi đầu gặp nhau
   • thoạt nhìn
thoạt nhìn tưởng như vấn đề dễ giải quyết
   • mới đầu
   • sang số 1
   • (thông tục) làm việc gì trước tiên
   • ngã lộn đầu xuống
phó từ
 • trước tiên, trước hết
 • trước
anh phải hoàn thành việc này trước
 • đầu tiên, lần đầu
lần đầu anh gặp cậu ấy ở đâu?
 • thà
anh ấy thà chết chứ không thể phản lại sự nghiệp của mình
   • đầu tiên và trước hết
   • nói chung
   • trước hết
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trước hết
   • chẳng chóng thì chày
   • điều quan trọng phải giải quyết trước cả những điều quan trọng khác
danh từ
 • người đầu tiên, người thứ nhất; vật đầu tiên, vật thứ nhất
người đến đầu tiên là ông X
 • ngày mùng một
ngày mùng một tháng Giêng
 • buổi đầu, lúc đầu
từ lúc ban đầu
từ đầu đến cuối
 • ( số nhiều) hàng loại đặc biệt (bơ, bột)
   • ngày mồng một tháng chín (mở đầu mùa săn gà gô)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt