<
Trang chủ » Tra từ
firm  
['fə:m]
danh từ
 • hãng, công ty
tính từ
 • chắc, rắn chắc
bắp thịt rắn chắc
 • vững chắc; bền vững
nền tảng vững chắc
 • nhất định, không thay đổi
giá nhất định
 • mạnh mẽ
giọng nói mạnh mẽ
 • kiên quyết, vững vàng, không chùn bước
biện pháp kiên quyết
lòng tin sắt đá
lập trường kiến định
 • trung thành, trung kiên
   • vững như bàn thạch
   • tin chắc
   • nắm chắc cái gì
phó từ
 • vững, vững vàng
đứng vững
   • giữ vững niềm tin
ngoại động từ
 • làm cho vững vàng, làm cho chắc chắn
 • nén (đất)
 • cắm chặt (cây) xuống đất
nội động từ
 • trở nên vững chắc, trở nên rắn chắc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt