<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fini  
tính từ
  • có hạn
trí tuệ con người có hạn
(toán học) cấp số có hạn
sản phẩm có hạn sự dụng
  • hoàn hảo, hoàn bị, hoàn chỉnh
bức tranh hoàn hảo
  • (nghĩa xấu) hết ngõ nói
tên ranh mãnh hết ngõ nói
      • người bỏ đi (mòn mỏi về thể chất và tinh thần)
danh từ giống đực
  • sự hoàn chỉnh
sự hoàn chỉnh của tác phẩm
  • cái có hạn
cái có hạn và cái vô tận
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt