<
Trang chủ » Tra từ
financial  
[fai'næn∫l;  fi'næn∫l]
tính từ
  • (thuộc) tài chính, (về) tài chính
trường tài chính
giới tài chính
năm tài chính, niên khoá tài chính
gặp khó khăn về tài chính
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt