<
Trang chủ » Tra từ
feeling  
['fi:liη]
danh từ
 • sự sờ mó, sự bắt mạch
 • sự cảm thấy; cảm giác, cảm tưởng
cảm giác đau đớn
có cảm tưởng an toàn
 • sự cảm động, sự xúc động
thật mà khó viết thành lời những sự xúc động mà tôi đã trải qua
 • cảm nghĩ, ý kiến
ý kiến chung là không đồng ý với vấn đề ấy
sự bất bình, sự bất mãn
 • (nghệ thuật) cảm xúc; sức truyền cảm
 • sự nhạy cảm
nhạy cảm về âm nhạc
 • ( số nhiều) lòng tự ái
chạm lòng tự ái của ai
   • không hề oán hờn
   • bày tỏ cảm xúc bằng cách khóc lóc, hò hét.....
   • tránh xúc phạm đến ai
tính từ
 • có cảm giác
 • có tình cảm
 • xúc cảm, cảm động
 • nhạy cảm
 • thật tình, chân thật; sâu sắc
niềm vui thích chân thật
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt