<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
faveur  
danh từ giống cái
 • sự chiếu cố, sự che chở
cầu xin ai chiếu cố
 • ân huệ, đặc ân
xin một đặc ân
được ân huệ
 • sự quý mến, sự ưa chuộng; uy tín
ông ta đã được quần chúng quý mến
 • dải lụa
dải lụa hồng
   • (văn chương) hiến dâng thân xác (phụ nữ)
   • giúp đỡ ai, che chở ai
   • nhờ có, nhân có
   • xét đến, do chiếu cố đến
   • lợi cho (ai)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt