<
Trang chủ » Tra từ
faillir  
nội động từ
  • toan, suýt
tôi suýt ngã
  • (hẹn) không giữ (lời hứa)
lỗi hẹn, không giữ lời hứa
  • (từ cũ; nghĩa cũ) nhầm lẫn, lỗi lầm
  • (từ cũ; nghĩa cũ) thiếu
anh ta thiếu dũng cảm
      • lúc sẩm tối
      • khi mặt trời đã lặn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt