<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
falloir  
động từ không ngôi
 • phải, cần phải
phải ăn để sống
nó cần phải nghỉ
tôi cần hai công nhân cho công việc này
   • đúng đắn, nghiêm chỉnh
lao động nghiêm chỉnh
   • lịch sự, nhã nhặn
những người lịch sự
   • cần, phải
hắn phải đến, điều đó là cần thiết
   • nếu cần, nếu cần thiết
hãy về thăm tôi nếu cần thiết
   • trái lại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt