<
Trang chủ » Tra từ
fate  
[feit]
danh từ
 • thiên mệnh, định mệnh, số mệnh, số phận
 • (thần thoại,thần học) thần mệnh
ba vị thần mệnh (thần thoại Hy lạp La mã)
 • điều tất yếu, điều không thể tránh được
 • nghiệp chướng
 • sự chết, sự huỷ diệt
   • chết còn sướng hơn
   • liều mạng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt