<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fascism  
['fæ∫izm]
danh từ
  • chủ nghĩa phát xít
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt