<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fare  
[feə]
danh từ
 • tiền xe, tiền đò, tiền phà; tiền vé (tàu, máy bay...)
đoạn hành trình làm cơ sở tính tiền vé
 • khách đi xe thuê
 • thức ăn, đồ ăn, chế độ ăn
thức ăn thừa thãi
thích ăn ngon
nội động từ
 • đi đường, đi du lịch
 • làm ăn, sinh sống, ở vào tình trạng nào đó
tình hình thế nào?
nó làm ăn tốt trong việc kinh doanh
 • được khao, được thết
 • ăn uống, bồi dưỡng
ăn tồi
   • có sức khoẻ tốt
   • công việc làm ăn ổn thoả
   • ăn ngon
   • tâm đầu hợp ý với ai
   • có sức khoẻ kém
   • công việc làm ăn gặp khó khăn
   • gặp khó khăn về vấn đề gì; không may về vấn đề gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt