<
Trang chủ » Tra từ
famous  
['feiməs]
tính từ
  • (thông tục) cừ, chiến
      • những lời lẽ mà người phát ra cảm thấy hối tiếc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt