<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
family  
['fæmili]
danh từ
 • gia đình, gia quyến
gia đình đông con
 • con cái trong gia đình
 • dòng dõi, gia thế
 • chủng tộc
 • (sinh vật học), (ngôn ngữ học) họ
   • tự nhiên như người trong nhà
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có mang
   • có mang
   • thú khác loại nhốt chung một chuồng
   • là đặc điểm lưu truyền trong gia đình
   • bắt đầu sinh con đẻ cái
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt