<
Trang chủ » Tra từ
fair  
[feə]
danh từ
 • hội chợ, chợ phiên
   • hội chợ phù hoa
tính từ
 • phải, đúng, hợp lý, không thiên vị, công bằng, ngay thẳng, thẳng thắn, không gian lận
quan toà công bằng
bằng phương tiện chính đáng; ngay thẳng, không gian lận
lối chơi ngay thẳng (trong cuộc đấu); (nghĩa bóng) cách xử sự công bằng, cách xử sự ngay thẳng
 • khá tốt, thuận lợi
thời tiết tốt
 • đẹp
phái đẹp, giới phụ nữ
 • nhiều, thừa thải, khá lớn
một di sản khá lớn
 • có vẻ đúng, có vẻ xuôi tai; khéo
lý lẽ nghe có vẻ đúng
những lời nói khéo
 • vàng hoe (tóc); trắng (da)
tóc vàng hoe
 • trong sạch
nước trong
thanh danh
   • cuộc giao tranh không bên nào ở thế lợi hơn bên nào; cuộc giao tranh với lực lượng cân bằng không ai chấp ai
   • (thông tục) kha khá, tàm tạm (sức khoẻ...)
phó từ
 • ngay thẳng, thẳng thắn, không gian lận
chơi ngay thẳng, chơi không gian lận
đánh đúng quy tắc, đánh đúng luật (quyền Anh...)
 • đúng, trúng, tốt
rơi trúng, rơi gọn, rơi tõm (vào...)
đánh trúng vào mặt
 • lịch sự, lễ phép
nói năng lịch sự với ai
 • vào bản sạch
chép vào bản sạch
nội động từ
 • trở nên đẹp (thời tiết)
ngoại động từ
 • viết vào bản sạch, viết lại cho sạch
 • ghép vào bằng mặt, ghép cho phẳng, ghép cho đều (những phiến gỗ đóng tàu...)
   • bằng mọi phương cách
   • tự sức mình
   • cơ hội may mắn
   • người hoặc vật bị xua đuổi hoặc trêu chọc
   • câu hỏi tế nhị, khó trả lời
   • sự sắp xếp hợp tình hợp lý
   • nhiều hơn dự kiến
   • thành công trên đường kinh doanh
thán từ
   • hãy tính toán công bằng!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt