<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
faim  
danh từ giống cái
 • sự đói
đói bụng
 • nạn đói kém
nạn đói hoành hành đất nước
đấu tranh chống lại nạn đói kém
 • (nghĩa bóng) sự thèm thuồng, sự khao khát
khao khát của cải
khát khao tự do
phản nghĩa Anorexie , satiété
   • đói ngấu; đòi ăn
   • gây (cảm giác) đói bụng
   • đói lắm
   • cuộc tuyệt thực
   • đói thì đầu gối phải bò
   • đói ăn vụng, túng làm càn
   • ăn đã đời, ăn no
   • chết đói
   • ăn qua loa cho đỡ đói
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt