<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
failli  
danh từ
  • người vỡ nợ, người phá sản
tính từ
  • vỡ nợ, phá sản
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt