<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
façon  
danh từ giống cái
 • sự làm, sự chế tạo; cách làm, cách chế tạo, cách may...
đúng là một ý do nó tạo ra
áo may khéo
 • tiền công
trả tiền công (may...)
 • đồ giả
đồ gỗ giả mun
 • (nông nghiệp) việc cày bừa, việc làm đất
đất phải cày bừa ba lượt
 • cách, lối, dáng
đó là một cách nói
có nhiều cách để tiến hành
dáng đi
 • ( số nhiều) thái độ, phong cách
thái độ của anh ta lạnh lùng nhưng lễ độ
 • ( số nhiều) kiểu cách, lối khách sáo
làm khách
phản nghĩa Simplicité , naturel
 • (từ cũ; nghĩa cũ) thứ, đồ
đồ lang băm
   • gia công
làm gia công
   • theo cách của, theo lối của
nói theo lối của một diễn giả
   • để cho, khiến cho
   • để, để mà
   • cho đến nỗi
   • để cho
   • theo cách
   • dù sao đi nữa
   • không một tí nào
   • bằng cách gì đó
   • làm cao, làm khách
   • không thể áp đặt được uy quyền của mình lên ai
   • không khách sáo, đơn giản
một người đơn giản
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt