<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fâcheux  
tính từ
  • đáng tiếc, đáng buồn; tai hại
tin đáng buồn
rất đáng tiếc
  • (từ cũ; nghĩa cũ) quấy rầy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt