<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fâcher  
ngoại động từ
  • làm tức giận
nó không có ý làm cho chị ấy tức giận
  • (từ cũ; nghĩa cũ) làm buồn phiền
anh ta mất đi làm tôi buồn phiền
phản nghĩa Réjouir . Adoucir , calmer . Réconcilier
      • nói ra xin đừng mất lòng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt