<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exterritorialité  
danh từ giống cái
  • (luật học, pháp lý) quyền trị ngoại (của nhân viên ngoại giao)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt