<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exterritorial  
[eks,teri'tɔriəl]
Cách viết khác : extraterritorial ['ekstrə,teri'tɔriəl]
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt