<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exteroreceptor  
[,ekstərouri'septə]
danh từ
  • ngoại thụ quan (cơ quan nhận cảm giác bên ngoài)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt