<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exteroreceptive  
[,ekstərouri'septiv]
tính từ
  • nhận cảm ngoài; ngoại cảm thụ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt