<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exteroreception  
[,ekstərouri'sep∫n]
danh từ
  • sự nhận cảm ngoài; ngoại cảm thụ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt