<
Trang chủ » Tra từ
exteroceptor  
[,ekstərou'septə]
danh từ
  • giác quan nhận và truyền kích thích từ bên ngoài
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt