<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exteroceptive  
[,ekstərou'septiv]
tính từ
  • kích thích từ bên ngoài
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt