<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
extern  
[ik'stə:n]
tính từ
danh từ
  • học sinh ở ngoài trường
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt