<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
externodorsal  
[eks'tə:nə'dɔ:səl]
tính từ
  • thuộc lưng sau-ngoài
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt