<
Trang chủ » Tra từ
exterior angle  
[eks'tiəriə ,æηgl]
danh từ
  • (toán học) góc ngoài
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt