<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
extéroceptif  
tính từ
  • (sinh vật học; sinh lý học) nhận cảm ngoài
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt