<
Trang chủ » Tra từ
exposition  
[,ekspə'zi∫n]
danh từ
  • sự phơi
  • sự phơi bày, sự phô ra; sự bóc trần, sự phơi trần, sự vạch trần, sự bộc lộ
  • sự bày hàng; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuộc triển lãm
  • sự trình bày, sự mô tả, sự giải thích
  • bài bình luận
  • sự vứt bỏ (đứa con) ra ngoài đường
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt