<
Trang chủ » Tra từ
explode  
[iks'ploud]
ngoại động từ
  • làm nổ
  • đập tan, làm tiêu tan (lý tưởng, ảo tưởng...)
nội động từ
  • nổ, nổ tung (bom, đạn...); nổ bùng
nổi giận đùng đùng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt