<
Trang chủ » Tra từ
explain  
[iks'plein]
động từ
  • giảng, giảng giải, giải nghĩa
  • giải thích, thanh minh
thanh minh về thái độ của mình
      • thanh minh (lời nói bất nhã...)
      • giải thích làm cho hết sợ (ma...)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt