<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
experimentalist  
[eks,peri'mentəlist]
danh từ
  • nhà triết học thực nghiệm, người theo chủ nghĩa thực nghiệm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt