<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
experimentalism  
[eks,peri'mentəlizm]
danh từ
  • chủ nghĩa thực nghiệm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt