<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
experimentalise  
[eks,peri'mentəlaiz]
Cách viết khác : experimentalize [eks,peri'mentəlaiz]
ngoại động từ
  • thí nghiệm, thử nghiệm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt